#

De procedure

Een mediation begint meestal doordat u of uw wederpartij contact opneemt met de mediator.
De mediator zal altijd vragen naar de aard van het conflict, of de andere partij op de hoogte is van de stap naar mediation en naar de beweegredenen om door middel van mediation het conflict op te lossen.

Daarop zal de mediator u allebei uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek.
Hierin zal worden uitgelegd wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Partijen krijgen dan tevens de gelegenheid om kort hun kant van het verhaal te vertellen. De mediator zal een overeenkomst opstellen met daarin opgenomen onder meer bepalingen over de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt.

Elke NMI Mediator is verplicht te werken met deze zogeheten mediationovereenkomst. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst.

Na deze ondertekening start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten geeft de mediator partijen ruimte voor hun eigen verhaal, inventariseert de belangen, begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen en draagt zorg voor een evenwichtige besluitvorming.

De mediator zal de door u gewenste oplossing vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u met elkaar gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. U ondertekent deze overeenkomst ook allebei. Hierna is de mediation afgerond.